ZOL Konstantynów, Lutomierska 26/30A

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIPLAN
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. LUTOMIERSKA 26-30A

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN, znajdującym się w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 26-30A świadczymy stacjonarne, całodobowe usługi opiekuńczo-lecznicze.

Zapewniamy:

 • opiekę lekarską (o specjalizacji chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii, chirurgii-profilaktyka odleżyn oraz psychiatrii);
 • opiekę pielęgniarską;
 • rehabilitację prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych Zakład zapewnia pacjentowi nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne;
 • leki.

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN, znajdującym się w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 26-30A świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr.164.poz 1027 z póź. zm).

 1. Pacjenci są przyjmowani do Zakładu na podstawie skierowania lekarza POZ – jeśli pacjent przebywa w domu, lub lekarza ze szpitala – jeśli pacjent przebywa w szpitalu.
 2. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego występuje pacjent do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Jeżeli pacjent nie może być przyjęty do Zakładu w dniu zgłoszenia, jest wpisywany do kolejki oczekujących.
 4. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia, na podstawie skierowania po osobistym zgłoszeniu się pacjenta lub opiekuna prawnego, lub telefonicznie.
 5. W przypadku rejestracji przez telefon, w ciągu dwóch tygodni od zarejestrowania należy dostarczyć do Recepcji oryginał skierowania pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.
 6. Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zakładu w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.
 7. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 8. Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia do Zakładu w ramach pobytu finansowanego z NFZ:
 • zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, karta oceny pacjenta wg skali Barthel. Na skierowaniu do zakładu, lekarz winien podać obecnie przyjmowane przez pacjenta leki,
 • wymagane dokumenty dodatkowe:
 • wyniki badań dodatkowych: morfologia pełna, OB, badanie ogólne moczu (ważne 3 m-ce), RTG klatki piersiowej (ważne 12 m-cy), lub karta informacyjna odzwierciedlająca przebieg leczenia szpitalnego, zawierająca wyżej wymienione wyniki,
 • 2 x kserokopia legitymacji emeryta/rencisty obustronna,
 • 2 x aktualna decyzja ZUS o wysokości emerytury/renty,
 • w przypadku współistniejącej choroby psychicznej konieczne jest zaświadczenie od psychiatry, czy pacjent może przebywać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym,
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
 1. Termin przyjęcia, ustalany jest wg. kolejki oczekujących.
 2. Informacje o dacie i szczegółach przyjęcia pracownik zakładu przekazuje pacjentowi w drodze telefonicznej.
 3. Jeżeli w chwili przyjęcia pacjenta dane o stanie zdrowia będą znacząco odbiegały od stanu opisanego w zaświadczeniu lekarskim Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia.
 4. Pierwszej wpłaty za pobyt pacjenta należy dokonać najpóźniej w przeddzień przyjęcia, przelewem na konto:

PKO BP S.A. III O/Łódź 05 1020 3378 0000 1302 0130 5796

 1. Zgodnie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) Zakład wypisuje pacjenta, którego stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie.
 2. Zakład wypisuje pacjenta, w przypadku gdy jego ubezpieczenie zdrowotne straciło ważność.
 3. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

 

Skierowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów dodatkowych należy składać w Recepcji Zakładu przy ul. Szpitalnej 6 w Łodzi.

Recepcja czynna:

pn. – pt. godz. 08.00 – 19.00

sob. – nd. 12.00 – 19.00.

tel. 42 674 20 82 w. 20

 

Dokumenty do pobrania

Mapa dojazdu

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN
Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 26-30A

[/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]